(fragment regulaminu Stowarzyszenia Projekt Brwinów)

 

§ 1  Celem Stowarzyszenia jest:
 1. tworzenie wspólnoty ludzi aktywnych, którzy chcą służyć dobru społeczności lokalnej Gminy Brwinów,
 2. inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Brwinów,
 3. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 4. działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego na terenie działalności, a szczególnie na terenie Gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego,
 5. tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inwestycji publicznych, kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i sportu,
 6. ochrona wolności i praw naruszonych przez organy władzy publicznej,
 7. upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenckich i ich ochrona,
 8. ochrona obiektów cennych ze względów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych,
 9. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 10. promocja Gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego.

§ 2  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. podejmowanie działalności publicznej,
 2. monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji publicznych,
 3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i instytucjami publicznymi oraz kościelnymi,
 4. zgłaszanie inicjatyw samorządowych i  inwestycyjnych po rozpoznaniu i analizie potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych,
 5. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej,
 6. przeprowadzanie niezależnych opracowań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 7. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych,
 8. współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
 9. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 10. mobilizację opinii publicznej oraz nagłaśnianie problemów Gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego celem wprowadzenia pożądanych zmian, zgodnych z celem działania Stowarzyszenia,
 11. w przypadku stwierdzenia popełnienia błędów przez organy władzy publicznej – wywieranie nacisku, w celu podjęcia przez nie działań naprawczych,
 12. rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej oraz lokalnej,
 13. podejmowanie działalności wydawniczej,
 14. podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.